Aanbestedingsmoraal van B&W

Share

Het college van B&W heeft de digitalisering van bouwvergunningen aanbesteed. Dit gebeurde op een wijze die wij afkeuren.

B&W vroeg aan de IBN DoQument Service, een SW bedrijf, offerte voor deze klus. Dit bedrijf werkt hierbij samen met Ricoh.

Het College vond het geoffreerde bedrag van ruim 52.000 euro echter te hoog en bood IBN DoQument Service de kans om de prijzen marktconform aan te passen. De tweede offerte kwam vervolgens uit op ruim 44.000 euro.

Dit resultaat werd aan de raad voorgelegd.

Het presidium wilde vervolgens weten wat de de gangbare marktprijzen zijn.

B&W vroegen daarom twee aanvullende prijzen op uit de markt. Beide offertes vielen fors lager uit dan de reeds aangepaste en door IBN DoQument Service marktconform geachte offerte. De laagste prijs was 36.500 euro.

Op basis van dit gegeven zou het werk niet gegund worden aan IBN DoQument Service. Wederom kreeg het bedrijf de kans om haar prijs aan te passen en kwam exact uit tussen de hoogste en laagste marktpartij waarmee overigens NIET mee onderhandeld is.

De RPP wilde als enige partij geen ‘verklaring van geen bedenkingen’ afgeven. De coalitie partijen gaven echter wel hun goedkeuring, zodat er geen meerderheid was om deze gang van zaken openbaar te bespreken in de gemeenteraadsvergadering.

B&W hebben intussen al opdracht verstrekt aan IBN DoQument Service voor 39.500 euro. Dit is een verschil van 25% met de eerste offerte van IBN DoQument Service van circa 52.000 euro.

De RPP zet vraagtekens bij de handelswijze van IBN DoQument Service, onderdeel van de IBN Groep. Het betreft hier een bedrijf dat per SW medewerker een forse bijdrage ontvangen van het Rijk.

Bovendien kan de gemeente dit bedrijf zonder enige vorm van concurrentie opdrachten geven. Dit is geregeld via een speciale verordening die is vastgesteld door de gemeenteraad en via het aanbestedingsbeleid van de gemeente Landerd.

Voorwaarde is wel dat dit gebeurt voor ‘marktconforme’ prijzen. Dit is in het verleden vastgelegd in een convenant.

Gezien de hierboven beschreven gang van zaken is de RPP van mening dat IBN DoQument Service misbruik heeft gemaakt van haar speciale positie als SW bedrijf en het vertrouwen met de gemeente Landerd ernstig heeft geschaad. De vraag rijst of wij bij alle andere opdrachten al niet veel teveel hebben betaald.

Wij zijn ook van mening dat B&W veel te makkelijk hebben besloten dat de al aangepaste eerder geoffreerde prijs van ruim 44.000 euro marktconform is.

Verder vindt de RPP dat de marktpartijen ook een kans zouden moeten hebben (net als IBN) om hun prijzen aan te passen aan nieuwe inzichten.

Als enige partij hebben wij ons ongenoegen geuit over de gang van zaken. Alle andere partijen hielden zich stil.