Bibliotheek

Share

Op deze pagina vind u allerlei digitale documenten die een rol spelen, of speelden, bij de politieke besluitvorming in Landerd. De documenten zijn per categorie gesorteerd.

 

Bedrijventerreinen

Hieronder vindt u documenten over de Landerdse bedrijventerreinen en het beleid hierover.

Ruimteplanner Landerd (basisdocument)

In de periode 2009-2010 hebben de gemeente Landerd en de Kamer van Koophandel Brabant een ruimteplanner laten opstellen om zo inzicht te krijgen in de lokale behoefte aan toekomstige bedrijfsruimte, de beschikbare ruimte en het toekomstige aanbod. Het rapport is op 23 april 2010 gepubliceerd. Dit rapport betreft alle Landerdse bedrijventerreinen maar het is vooral gebruikt in de discussie over bedrijventerrein Voederheil 2.

U kunt de ruimteplanner hier <DOWNLOAD> inzien.

Beleidskeuzen bedrijven(terreinen)beleid gemeente Landerd

Dit is een samenvattend advies van BRO (opstellers van de Ruimteplanner) over de te nemen beleidsbeslissingen met betrekking tot de Landerdse bedrijven(terreinen).

U kunt het advies van BRO hier <DOWNLOAD> inzien.

Open brief RPP aan de gemeenteraad

Op 3 november 2010 heeft de RPP een open brief gestuurd naar de leden van de gemeenteraad over de problematiek van de bedrijventerreinen. Wij hebben aangegeven dat de RPP zich grote zorgen maakt over de gang van zaken.

U kunt de brief hier <DOWNLOAD> inzien.

Factsheet bedrijventerrein Voederheil 2

Op 14 november 2010 heeft de RPP een factsheet gepubliceerd over bedrijventerrein Voederheil 2. Dit is gebeurd naar aanleiding van discussies in de gemeenteraad en de pers. In de factsheet wordt een uitleg wordt gegeven waarom de RPP het dossier Voederheil 2 op de agenda hebben gezet van de Landerdse politiek.

U kunt de factsheet hier <DOWNLOAD> inzien.

Notitie Voederheil 2

Notitie door B&W voor de raadsvergadering van 17 februarim2011 met opties voor de ontwikkeling van bedrijventerrein Voederheil 2. Deze notitie was de basis voor het besluit van de gemeenteraad om de bestemmingsplanprocedure op te starten. De RPP had grote moeite met de notitie en de aannames die werden gebruikt voor de berekeningen van de diverse scenario’s. B&W gingen bijvoorbeeld uit van een uitgifteperiode van drie jaar voor de bouwpercelen.

U kunt de notitie hier <DOWNLOAD> inzien.

U kunt de opmerkingen van de RPP hier <DOWNLOAD> inzien.

 

Kindcentrum Zeeland

Hieronder vindt u documenten die een relatie hebben met de beleidskeuzen, het bestemmingsplan en de bouw van het Kindcentrum in Zeeland.

Op 6 februari 2012 is de samenvattende rapportage van het verkeerskundig onderzoek behandelt in de gemeenteraad. Dit onderzoek is uitgevoerd door Advin in opdracht van B&W.

Na de schorsing van het bestemmingsplan door de Raad van State bracht de Stichting Advies

U kunt het plan van aanpak voor het verkeerskundig onderzoek hier <DOWNLOAD> inzien.

U kunt het rapport van het verkeerskundig onderzoek hier <DOWNLOAD> inzien.

Over de kwaliteit van dit onderzoek ontstond veel politieke commotie. Ook leidde dit tot een second opinion in opdracht van bezwaarmakers tegen het Kindcentrum.

U kunt de second opinion van Goudappel Coffeng van het verkeerskundig onderzoek hier <DOWNLOAD> inzien.

Op verzoek van de Raad van State bracht de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening (StAB) op 20 december 2012 ook advies uit over de bezwaren tegen het bestemmingsplan Kindcentrum. Het betrof vooral verkeerskundige- en geluidsaspecten aspecten.

U kunt het advies van StAB hier <DOWNLOAD> inzien.

 

Affaire bouw geitenstal Langstraat Zeeland

Hieronder vindt u documenten over de affaire die ontstond na het verlenen van een bouwvergunning voor een geitenstal aan de Langstraat te Zeeland tijdens een provinciale bouwstop. Naar aanleiding van de ontstane commotie heeft de gemeenteraad zelfs een onderzoekscommissie in het leven geroepen, een unicum voor de gemeente Landerd.

Toen de commotie begon vroeg het college van B&W de Landsadvocaat om advies. Het ging met name over de rechtmatigheid van de bouwvergunning. De conclusie van de Landsadvocaat was dat de vergunning rechtmatig was en dat een verzoek tot vernietiging van de vergunning door de Kroon niet kansrijks zou zijn.

U kunt het advies van de Landsadvocaat hier <DOWNLOAD> inzien.

De Provincie Noord-Brabant wilde de bouwvergunning voordragen voor vernietiging door de Kroon. Men was het niet eens met het advies van de Landsadvocaat. Men vroeg zelf juridisch advies aan ADK. Niet verrassend was dit in lijn met de mening van het provinciebestuur.

U kunt het advies van de ADK hier <DOWNLOAD> inzien.

De Provincie vroeg vervolgens aan de minister om de vergunning voor te dragen voor vernietiging.

U kunt de brief aan de minister hier <DOWNLOAD> inzien.

Eindrapport onderzoekscommissie gemeenteraad Landerd

In de periode 2012-2013 heeft de gemeenteraad een onderzoekscommissie in het leven geroepen naar aanleiding van de afgifte van een bouwvergunning voor een geitenstal aan de Langstraat te Zeeland. Dit gebeurde tijdens een bouwstop die was afgekondigd door de provincie.

Ingebrachte moties van de RPP tijdens de behandeling van het eindrapport in de gemeenteraad op 25 maart 2013: <DOWNLOAD>

Beslissing minister vernietiging bouwvergunning

Tegelijk met de behandeling van het onderzoeksrapport besliste de minister om de bouwvergunning niet voor te dragen voor vernietiging door de Kroon. Ze zag onvoldoende aanleiding om dit te doen omdat de vergunning volgens haar geen strijd is met het recht of het algemeen belang.

U kunt de brief van de minister hier <DOWNLOAD> inzien.

 

De toekomst van Landerd

Hieronder vindt u documenten met informatie en beleid over de toekomst van de gemeente Landerd.

Visie Landerd 2020. Levendig en natuurlijk ondernemend

In 2011 heeft de gemeente Landerd een strategische visie opgesteld met een doorkijk tot 2020. De visie is op 10 november 2011 vastgesteld door de gemeenteraad.

U kunt deze beleidsnota hier <DOWNLOAD> inzien.

Rapport Veerkrachtig bestuur in Brabant

In de periode 2012-2013 heeft de Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant de samenwerkingskracht van Brabantse regio’s in beeld gebracht in opdracht van de provincie Noord-Brabant en de Vereniging van Brabantse Gemeenten (VBG). Het eindrapport met de titel “Veerkrachtig bestuur in Brabant” dat op 14 juni 2013 is gepresenteerd, kunt u hier <DOWNLOAD> inzien.

Sterke/Zwakte-analyse gemeente Landerd

Het gemeentebestuur van Landerd heeft in 2013 een Sterkte/Zwakte analyse laten opstellen voor de gemeente Landerd. Hiermee is uitvoering gegeven aan de wens van de gemeenteraad om te onderzoeken op welke wijze Landerd 2020 vorm gegeven kan worden en of de gemeente daartoe in staat is.

De resultaten van de analyse die op 27 juni 2013 zijn gepresenteerd kunt u hier <DOWNLOAD> inzien.

Een samenvatting van de sterken en zwakten kunt u hier <DOWNLOAD> inzien.

Raadsbesluit van de gemeente Uden juni 2015 over een Maashorstgemeente

In juni 2015 heeft de gemeenteraad van Uden besloten om te streven naar de vorming van een Maashorstgemeente en hiervoor contact te gaan zoeken met Landerd en Bernheze.

Het Udense raadsvoorstel kunt u hier < DOWNLOAD  > inzien.

Het Referendum

In de campagne voor het referendum over de toekomst van Landerd hebben RPP, Progressief Landerd en VVD besloten om samen op te trekken. Wij kiezen voor een herindeling met als doel het oprichten van een nieuwe Maashorstgemeente.

De brochure kunt u hier <DOWNLOAD> inzien.

Overige
Rekenkameronderzoek Financiën

De rekenkamer commissie (RKC) heeft in 2006 onderzoek uitgevoerd naar de structuur in de aanpak en behandeling van financiën. Uit het onderzoek bleek dat het omgaan met en het presenteren van financiële gegevens duidelijk voor verbetering vatbaar waren.

U kunt de bevindingen van de RKC hier <DOWNLOAD> inzien.

Rekenkameronderzoek bouw Wapen van Reek

De rekenkamer commissie (RKC) heeft op verzoek van de gemeenteraad een onderzoek uitgevoerd naar de gang van zaken bij de bouw van het Wapen van Reek. Vooral de fractie van Progressief Landerd had hierom verzocht.

U kunt de bevindingen van de RKC hier <DOWNLOAD> inzien.