overige artikelen of nieuws

project Kindcentrum ontspoord

Progressief Landerd (PL) heeft vorige week vragen gesteld aan het college van B&W over het Kindcentrum in Zeeland.

De partij heeft voor zichzelf de voor en nadelen op een rijtje gezet van de locaties Morgenzonterrein en Kerkstraat Oost. PL heeft vervolgens 3 varianten uitgeschreven en wil nu dat het college de voor- en nadelen nog eens voor het voetlicht brengt.

Opvallend is dat de partij in de opsomming op verschillende onderdelen aangeeft dat de door de huidige coalitie gemaakte keuzen nu, mild uitgedrukt, ondoordacht en onverstandig blijken te zijn.

Verder lijkt het erop dat PL de vragen gebruikt als bliksemafleider voor de voorgenomen enquête van de actiegroep Zorg Om Zeeland.

Voor de RPP een reden om zelf ook eens op een rijtje te zetten wat nu de redenen zijn van de ontsporing van dit dossier.

Er wordt in de Landerdse politiek al jaren gesproken over een nieuwe school in Zeeland en het centrumplan. In de vorige bestuursperiode is er hard gewerkt. Er zijn vlekkenplannen opgesteld, allerlei opties zijn onderzocht en er is samen met de inwoners van Zeeland een Integraal Dorpsontwikkelingsplan (iDOP) opgesteld.

De uitkomst van dit alles was dat er begin 2010 een goed plan lag, compleet met een financiële dekking. We konden aan de slag.

Voor de verkiezingen zetten verschillende oppositiepartijen zich flink af tegen de voormalige coalitie en men begon na de verkiezingen meteen met een evaluatie van de plannen die er lagen.

Dit zorgde voor de eerste vertraging.

De uitslag van de evaluatie was dat de plannen niet goed waren. Een andere conclusie was bijna niet mogelijk gezien de geschetste voorgeschiedenis en de ondertussen opgelopen extra vertraging.

De realisatie van een Multifunctioneel Centrum (MFC) werd even geschrapt en de bouw van de nieuwe school moest op het Morgenzon terrein.

De optie Morgenzonterrein was door het vorige college al eens onderzocht en toen afgewezen vanwege de beperkte ruimte, dit maakte echter niets uit voor de coalitiepartijen die wisten wat goed is voor de mensen in Zeeland.

Bij deze koerswijziging werd ook compleet voorbij gegaan aan de inzet van mensen uit de Zeelandse samenleving bij het opstellen van het iDOP Zeeland. Dit plan werd simpelweg aan de kant geschoven.

Het werd duidelijk dat de bestuurscultuur anders was geworden: de regenten zijn nu aan de macht.

Omdat de huidige bestemming van het Morgenzonterrein de bouw van een school niet toestaat moet er bovendien een nieuw bestemmingsplan worden opgesteld.

Dit veroorzaakte de tweede vertraging van de plannen.

Ook maakte de RPP zich grote zorgen over de verkeersafwikkeling op deze locatie. Wij waren en zijn van mening dat dit besluit een zeer slechte ontwikkeling was voor Zeeland maar al onze bezwaren werden weggewimpeld en men ging meteen aan de slag met de voorbereiding.

Toen de eerste schetsontwerpen openbaar werden bleek dat het een enorm gebouw zou worden op een te krap terrein. Bovendien was de locatie in de schaduw van het kerkgebouw verre van ideaal.

Voor de RPP was dit een extra bevestiging dat men voor de verkeerde locatie had gekozen. Wij gaven dit aan maar helaas werd er niet op gereageerd.

Blijkbaar is het welzijn van duizenden Zeelandse kinderen niet belangrijk die gedurende de levensduur van de nieuwe school 8 jaar van hun leven 5 dagen per week op deze speelplaats hun twee maal per dag pauze zullen doorbrengen.

Ondertussen is de coalitie met deze “plank voor de kop” mentaliteit zover dat men een verdere vertraging alleen wijt aan de acties van ZOZ en niet aan het eigen falen.

Alle argumenten die de laatste tijd genoemd zijn hebben vooral te maken met tijd en geld. Visie over de toekomst van Zeeland vindt men niet bij de coalitiepartijen. Voor het gemak wordt vergeten dat zij zelf heel veel tijd hebben verspild en ondertussen blijkt bovendien dat het gebouw 2,5 miljoen euro duurder wordt dan geraamd.

Dit zijn slechts de eerste meerkosten. In het rammelende verkeerskundig onderzoek wordt een herinrichting van de Kerkstraat nabij de school geadviseerd vanwege de toegenomen verkeersstromen. Er is geen geld geraamd voor deze noodzakelijke aanpassingen.

De rammelende planvorming zal zeker voor nog meer vertraging gaan zorgen.

De kosten voor het Kindcentrum lopen steeds verder op en komen langzaam maar zeker in de buurt van de geraamde kosten voor het veel completere plan van de vorige coalitie.

Verder blijft de gemeente zitten met het huidige schoolterrein Kerkstraat Oost. Uit de laatste gegevens van de woningbouwbehoefte van Landerd blijkt dat woningbouw hier geen optie is omdat er nu al sprake is van een overschot.

Zorgcentrum Compostella heeft in het verleden aangegeven dat men op termijn behoefte heeft aan circa 24 aanleunwoningen. Met de bouw van deze woningen kan slechts een klein deel van het gebied worden ingevuld. Om hier een plein of park aan te leggen is ook onverstandig vanwege de ligging buiten het echte centrumgebied.

Het is stuitend om te zien dat de coalitiepartijen zwijgen over de toekomstige levensvatbaarheid van het centrum van Zeeland en het gemis van een fatsoenlijk dorpshuis. Nu al is De Garf voor het bestuur van de Stichting Dorpshuizen Landerd het grootste zorgenkind.

Het Kindcentrum wordt op basis van de huidige plannen zelfs een concurrent van het dorpshuis omdat men de peuterspeelzaal wil verplaatsen van De Garf naar het Kindcentrum.

Het bestuur van de dorpshuizen moet maar weer zien hoe men dit gat in de exploitatie gaat dichten.

Bovendien zijn de hoge exploitatiekosten van de individuele accommodaties van de Zeelandse verenigingen een financiële belasting voor de gemeente. De bouw van een MFC zou het afstoten van deze onrendabele oude gebouwen met hoge onderhoudskosten mogelijk maken. De bespaarde kosten kunnen zorgen voor een goede basis voor een rendabel MFC.

De toekomstige bouw van een MFC zou veel problemen kunnen oplossen, helaas zijn de coalitiepartijen te kortzichtig om dit te zien.

De RPP is daarom een groot voorstander van de enquête die ZOZ wil gaan houden onder de mensen in Zeeland en wij roepen iedereen op om zijn/haar stem te laten horen.