Hoorzitting raadsenquête

Share

Op 14, 15 en 16 januari 2013 worden openbare zittingen van de onderzoekscommissie gehouden waarin (oud)bestuurders en (oud)ambtenaren van de gemeente Landerd onder ede worden gehoord over hun betrokkenheid en het besluitvormingstraject voor de bouwvergunning voor een geitenstal aan de Langstraat te Zeeland.

De onderzoeksvragen van de commissie zijn:

1. Hoe verliep vanaf 2006 tot heden het bestuurlijk en ambtelijk proces van het besluitvormingstraject waarin in eerste instantie een milieuvergunning is verleend en later, middels het verlenen van een vrijstelling ex artikel 19, lid 2 WRO, een bouwvergunning?

2. Wat was hierbij de inbreng van de diverse betrokkenen?

De openbare zittingen worden gehouden in het raadshuis te Schaijk, aanvang 19.00 uur.

Ondertussen is ook bekend geworden dat minister Schultz van Haegen het besluit over een eventuele vernietiging van de bouwvergunning voor de geitenstal heeft uitgesteld tot uiterlijk 1 april 2013.

De minister heeft aangegeven meer tijd nodig te hebben voor een besluit over de geitenstal om nader onderzoek te kunnen doen naar de betekenis van het advies dat de Gezondheidsraad 30 november heeft uitgebracht over de volksgezondheidssituatie rond intensieve veehouderijen.

De Gezondheidsraad concludeerde in haar advies dat de beschikbare wetenschappelijke informatie op dit moment ontoereikend is om conclusies te kunnen trekken over de risico’s voor omwonenden. Men pleit voor aanvullend onderzoek.

Een andere conclusie is dat er geen algemene regels gesteld kunnen worden over de veilige afstand tussen intensieve veehouderijen en omwonenden. Er is volgens de Gezondheidsraad per locatie behoefte aan maatwerk.