nieuwe bestuurscultuur is bij Roel van Schaijk nog niet doorgedrongen

Share

Op 1 oktober jl. publiceerde Arena een ingezonden brief van Roel van Schaijk over bedrijventerrein Reek-Zuid. Hij reageerde hiermee op een artikel van 25 september jl. in de Arena over de stagnerende ontwikkeling van het ITC terrein.

Van Schaijk vindt dat de RPP en vooral voormalig wethouder Chris School verantwoordelijk zijn voor de problemen.

Het lijkt erop dat Roel opnieuw op de man speelt in plaats van de bal, een strategie die Progressief Landerd al jaren toepast. Alleen zit de man die hij wil tackelen momenteel op de reservebank.

Roel van Schaijk is van mening dat vier jaar genoeg tijd is om een nieuw bestemmingsplan te maken. Hij verwijt Chris School dat hij dit heeft nagelaten.

De waarheid is echter dat het ontwerp bestemmingsplan al lang op de plank ligt maar dat het huidige College het niet ter vaststelling in de Raad wil brengen. Alle bezwaren en zienswijzen zijn al lang van tafel.

Vervolgens beschuldigt van Schaijk Chris School ervan dat hij het college van B&W en de gemeenteraad niet op de hoogte heeft gebracht van de saneringskosten van meer dan een half miljoen euro.

Dit is feitelijk onjuist. Bij het voormalige College waren de resultaten van drie bodemonderzoeken bekend. Op basis van deze gegevens zijn offertes aangevraagd en heeft het College de saneringsopdracht verstrekt.

Tijdens de sanering werd medio april een forse extra vervuiling geconstateerd. Chris School kon hiervan niet op de hoogte zijn, begin april trad immers het nieuwe College aan dat pas veel later zelf op de hoogte werd gesteld van de vervuiling. Een en ander blijkt ook uit de beantwoording van onze vragen door het College.

Van Schaijk stelt vervolgens dat de geactualiseerde exploitatie van ITC in februari al bekend was. Dit suggereert dat Chris School deze heeft achtergehouden om de oplopende tekorten te maskeren.

Ook dit is niet juist: op 2 maart jl. heeft het voormalige college van B&W de gemeenteraad op de hoogte gesteld van de stand van zaken en hierbij aangegeven dat de exploitatie aangeleverd zou worden samen met het kant en klare bestemmingsplan. Het nieuwe College heeft dit vervolgens nagelaten.

Als van Schaijk het artikel in de Arena goed had gelezen had hij kunnen vaststellen dat RPP raadslid Harold van den Broek alleen heeft aangedrongen op een snelle herontwikkeling van het terrein.

Hij heeft hiervoor goede redenen:

  1. De rentelasten bedragen iedere maand 20.000 euro, iedere vertraging verhoogt het tekort nog meer,
  2. De vestiging van nieuwe bedrijven is goed voor de lokale economie,
  3. De vestiging van nieuwe bedrijven is goed voor de leefbaarheid in Reek.

Het voornemen van het College om de plannen te wijzigen en het tijdspad te verlengen heeft forse kostenverhogingen tot gevolg.

Roel van Schaijk had – zoals onze fractie – aan het College kunnen vragen hoe de vork nu precies in de steel zit. Hij heeft dit nagelaten. Wel heeft hij Chris School en de RPP ten onrechte publiekelijk aangeklaagd op grond van feitelijke onjuistheden.

Wij vinden dit, om zijn woorden te gebruiken, een Gotspe.

Het zou Roel van Schaijk sieren als hij hiervoor zijn excuses zou aanbieden.