Raad keurt handelswijze College af

Share

In de vergadering van 14 maart heeft de gemeenteraad van Landerd een motie van afkeuring aangenomen over de handelswijze van het College in het dispuut met Arena over de berichtgeving over de geitenstal enquête. De fractie RPP nam hiertoe het initiatief.

RPP raadslid Willy Lemmers nam het woord over het opzeggen van het contract met de Arena en de gang naar de rechter die onze gemeente – en dus ook hem als raadslid – voor de zoveelste keer weer negatief in het nieuws bracht.

Opnieuw werd het allemaal breed uitgemeten in de landelijke pers, het Parool, de Volkskrant, het AD, Binnenlands Bestuur, Radio 1, SBS 6, Omroep Brabant en ga zo maar door.

In de vorige bestuursperiodes van 2002 tot 2010 toen Willy Lemmers als raadslid actief was kwamen de coalities waar de RPP deel van uitmaakte niet veel verder dan het Brabants Dagblad.

In 2010 werd er door de huidige coalitie met veel tam-tam aangekondigd dat de oude bestuurscultuur niet functioneerde en dat alles veel beter zou worden, nou hier het resultaat: we gaan van het ene naar het andere incident.

Hij stelde daarom een aantal vragen aan het College van B&W:

1. Waarom heeft u het lopende contract met Arena niet uit gewoon uitgediend?

Nu zadelt u de gemeente, maar ook de ambtenaar, op met veel negatieve publiciteit, advocaatkosten en als klap op de vuurpijl moeten we nu ook nog opdraaien voor de kosten van het kort geding, welke misschien wel veel hoger zijn dan een jaar lang publiceren van de gemeente pagina.

2. Wat zijn de meerkosten als gevolg van de uitspraak van de rechter afgelopen dinsdag?

Het bevreemd ons dat u destijds met het opstellen van het contract met de Arena al heeft geprobeerd de persvrijheid te beteugelen.

3. Was er destijds al geen vertrouwen in de nieuwsverslaggeving van de Arena en waarom is dit geen item geweest bij de contract verlenging medio december 2012? Waarom is een van de argumenten, het noemen van namen van ambtenaren, ook geen reden geweest om in december de contract verlenging te stoppen?

4. Hoe komt het dat u schrijft dat u voor persvrijheid bent en toch de Arena een clausule hierover hebt opgelegd?

5. Bent u met ons van mening dat uw college de aanleiding is van dit probleem doordat u als college verzuimd hebt om de enquête commissie van alle stukken te voorzien en dat juist de ontbrekende stukken er voor gezorgd hebben dat de ambtenaar in de problemen is gekomen en dat de verantwoordelijkheid hiervoor niet bij de Arena ligt?

6. Bent u met ons van mening dat de aanbesteding van de gemeentelijke pagina bij het beëindigen van het contract weer gewoon in alle openbaarheid en transparantie moet plaatsvinden en niet via de achterkamer zoals nu met De Omroeper is gedaan?

De burgemeester wilde niet echt serieus ingaan op onze vragen. Ze bleef herhalen dat de handelswijze van het college was bedoeld als steun voor een ambtenaar die door Arena was beschuldigd van meineed.

Het steunen van de ambtelijke organisatie is voor de RPP geen punt van discussie, alleen de wijze waarop het college dit heeft gedaan kan volgens ons niet door de beugel.

De beantwoording van de vragen door de burgemeester was dus volstrekt onvoldoende. Dit was voor de RPP fractie de aanleiding om een motie van afkeuring in te dienen

De inhoud van de motie is als volgt:

De raad van de gemeente Landerd, in vergadering bijeen op 14 maart 2013

Overwegende:

  • dat het College volgens de rechter nagelaten heeft om rectificatie te vorderen vanwege het noemen van namen van een ambtenaar, maar wel het contract hierom opzegt met de Arena.
  • Dat het College volgens de rechter nagelaten heeft om haar meningsverschil bij de raad van de journalistiek voor te leggen om een uitspraak te krijgen over de interpretatie ”vrije menings uiting”.
  • Dat het College door het eenzijdig, onrechtgeldig ontbinden van het contract met de Arena, de gemeente Landerd en haar bestuur wederom veel negatieve publiciteit bezorgt.
  • Dat het College de gemeenschap onnodig op extra kosten jaagt door het dubbel laten publiceren van dezelfde gemeentelijke informatie pagina,

spreekt richting het College zijn afkeuring uit over de handelswijze rondom het ontbinden van het contract van de gemeente informatie pagina.

en

draagt het College op om in het belang van de Gemeente Landerd en haar inwoners de aanbesteding van de gemeente informatie pagina, eerlijk, openbaar en transparant te laten verlopen, als het huidige contract afloopt.

en gaat over tot de orde van de dag.

Fractie RPP

De motie werd vervolgens gesteund van de fractie van Progressief Landerd en aangenomen door de meerderheid van de gemeenteraad.