onderwerpen over de dorpshuizen

RPP stelt vragen over de Garf

Het college van B&W wil gereserveerde gelden voor de vervanging van het meubilair van dorpshuis de Garf gaan inzetten om de begroting sluitend te maken in 2014. Dit hebben B&W geschreven in een brief aan de gemeenteraad.

Citaat uit de brief:”…Dit met als achtergrond de verwachting dat de Garf in de zeer nabije toekomst niet meer gebruikt blijft als dorpshuis…”.

U kunt de brief van het college  <HIER>  inzien.

Dit was voor onze fractie een complete verrassing en reden voor fractievoorzitter Roland Werring om onderstaande vragen te stellen:

Geacht College,

Naar aanleiding van uw schrijven d.d. 13-8, verstuurd 04-9, over de stand van zaken bij de Dorpshuizen heeft de RPP enkele vragen en opmerkingen.

De RPP is van mening dat de Dorpshuizen een belangrijke functie hebben in onze gemeenschappen en dus ook naar behoren moeten kunnen blijven draaien. Wij zijn dan ook niet blind voor de problemen waarmee het bestuur worstelt.

Echter zijn wij van mening dat u voorbij gaat aan het feit dat de raad een bezuiniging heeft opgelegd voor 2014 welke u dus moet uitvoeren. Indien u vindt dat dit niet mogelijk/wenselijk is, wat in onze ogen best te billijken is gezien onze opstelling t.o.v. functie van de gemeenschapshuizen, dan dient u de raad te vragen om deze bezuiniging terug te draaien.

U geeft in uw schrijven aan dat de 2e bezuinigingsronde formeel niet wordt ingetrokken.

Bent u hiertoe overigens bevoegd of is dit des raads?

U lost het ontstane tekort voor 2014 op door de voorziening voor de vervanging van de inventaris van de Garf in te zetten.

Is dit rechtmatig?

Daarnaast geeft u aan dat u de uitname van de voorziening gaat compenseren als de Garf de inventaris toch moet gaan vervangen. Hierbij gaat u volstrekt voorbij aan het besluit van de raad over de opgelegde bezuinigingen en zult de raad moeten vragen of zij deze kosten dan willen dekken.

U zet de voorziening voor de vervanging van de inventaris van de Garf in omdat u “”verwacht dat De Garf in de zeer nabije toekomst niet meer in gebruik blijft als dorpshuis”” .

De RPP is zeer verbaasd over deze zeer voorbarige uitspraak, welke natuurlijk de nodige vragen oproept.

Waar baseert u het op dat de Garf in zeer nabije toekomst niet meer in gebruik is als dorpshuis ? Is dit besloten in een overleg wat niet bekend is bij de RPP? Is dit besproken met het bestuur van De Garf en met de gebruikers ?  Waar gaan de gebruikers dan naar toe? Heeft het bestuur hier akkoord op gegeven ? Wat staat er voor de andere Dorpshuizen nog te wachten ?

In de discussie over de accommodaties is tot nu toe niet gesproken over het sluiten van de Garf en het verspreiden van de verenigingen over diverse gebouwen in Zeeland.

Wel heeft de RPP altijd gepleit voor een groot MFC waar vele verenigingen (ook die van de Garf) gehuisvest zouden worden, maar dat even terzijde.

Bent u voornemens om de gebruikers van de Garf dan onder te brengen in de Kindcentrum ?

De RPP wijst u erop dat de Raad van State in haar uitspraak duidelijk is geweest omtrent een evenementen vergunning en activiteiten in het Kindcentrum.  Hierdoor kon zelfs het bestemmingsplan niet in procedure worden gebracht.

Wij zien graag op korte termijn (voor de raadsvergadering) uw antwoorden tegemoet,

Roland Werring, RPP Landerd