Tag Archives: Q-koorts

Teleurstelling behandeling geitenstal rapport

Op maandag 25 maart heeft de gemeenteraad van Landerd het rapport behandeld van de onderzoekscommissie naar aanleiding van de bouwvergunning voor een geitenstal aan de Langstraat te Zeeland. De opstelling van de coalitie was voor de RPP een grote teleurstelling.

Raadslid Willy Lemmers voerde het woord namens de RPP over het lang verwachte en veel besproken eindrapport van de raadsenquêtecommissie over de bestuurlijke en ambtelijke gang van zaken rondom de verlening van een milieu- en bouwvergunning voor een geitenstal aan Langstraat 4 te Zeeland:

Hij begon zijn betoog met de constatering dat de gemeenteraad met het instellen van een enquêtecommissie een erg zwaar middel heeft ingezet. Het komt praktisch nooit voor dat dit middel op lokaal niveau wordt gehanteerd.

Het inzetten van dit middel legt ook een grote verantwoordelijkheid bij de gemeenteraad: feitelijke constateringen, conclusies en ook aanbevelingen kunnen niet simpelweg voor kennisgeving worden aangenomen.

Zeker wanneer het zaken betreft die de kern van onze democratie raken zoals het verstrekken van informatie.

Dit onderzoek en zeker ook de gebeurtenissen rondom het onderzoek hebben er toe geleid dat alle ogen van Landerd en ook van velen in de omgeving op de gemeenteraad van Landerd gericht zijn.

Volgens Willy staat de geloofwaardigheid van de gemeenteraad op het spel en voor de RPP is het een feit dat die geloofwaardigheid door halfslachtig handelen veel geweld zal worden aangedaan.

Kortom: de RPP is van mening en ook bereid de uitkomsten van het onderzoek ten volle te aanvaarden maar daar ook de noodzakelijke consequenties aan te verbinden.

Willy ging in zijn betoog per onderzoekspoor in op de belangrijkste punten:

Spoor 1: het niet geven van de kwalificatie “bijzondere aanvraag”

Ten aanzien van spoor 1 willen wij opmerken dat dit natuurlijk had moeten gebeuren. Daarmee had dit dossier de aandacht gekregen die het had moeten krijgen. Ook na de wisseling van het College in 2010 is niet stilgestaan bij de status van dit dossier en is de status ook niet gewijzigd.

Het is voor ons ook duidelijk dat het speciaal benaderen en kwalificeren van gevoelige dossiers tot op de dag van vandaag niet gebeurd. Nog maar een half jaar geleden werd de vergunning verleend voor de bouw van een etagestal, een stalsoort die in Brabant via de Verordening Ruimte gewoonweg verboden is.

Spoor 2: speelde “klanten bedienen”

Het doet de RPP genoegen dat er van enige vorm van cliëntisme geen sprake is geweest, zeker omdat dit woord in het verleden nog al eens viel in de richting van de RPP en haar vertegenwoordigers.

Ten aanzien van de bij dit spoor ook behandelde “informatieverstrekking” slaat de RPP een andere toon aan. Het is voor ons onverteerbaar dat blijkt dat niet alle relevante informatie over het dossier meteen ter beschikking is gesteld.

Een gemeenteraad moet er van op aan kunnen dat alle informatie wordt verstrekt. Het is de basis om als gemeenteraad te kunnen functioneren. Denkt u eens in dat ook niet alle informatie is verstrekt bij het dossier Kindcentrum of bij het dossier Voederheil?

Een zichzelf respecterende gemeenteraad kan en mag dit niet over zijn kant laten gaan. Daarmee zou een gemeenteraad zich diskwalificeren tot een nietszeggend orgaan.

Gelet op de woorden die ook de commissie over dit item uitspreekt

….“afgezien van de vraag hoe dit kon gebeuren, keurt de commissie dit wel af en heeft hierop zware kritiek, omdat om alle relevante stukken was gevraagd bij aanvang van het onderzoek”…

zullen wij ten aanzien van de informatieverstrekking, waarvan de verantwoording volledig ligt bij het zittende College, een motie van afkeuring indienen.

Spoor 3: het betrekken van gezondheidsaspecten bij de vergunningverlening

Het is voor de RPP onbegrijpelijk dat duidelijk is geworden dat er geen onderzoek is gepleegd naar de mogelijkheid om gezondheidsaspecten als mogelijke weigeringsgrond voor de milieuvergunning te kunnen gebruiken.

Het is niet alleen onbegrijpelijk: zoals de commissie aan geeft had dit kunnen en moeten gebeuren en is er sprake van een ernstige fout.

In het licht van de omstandigheden, waarbij in onze gemeente de Q-koorts op zijn hoogtepunt was, had alles aangegrepen moeten worden om voor de vergunningverlening te gaan liggen, ook las daar een wettelijk kader voor ontbrak.

Niet alleen, zoals het plan was bij dus bij de bouwvergunning, maar ook al bij de milieuvergunning.

Terecht merkt de commissie op dat het primaat om het aspect “gezondheid” in de discussie te betrekken ligt bij wethouder Welzijn en zijn afdeling. Maar ook de burgemeester, die vanuit haar wettelijke bevoegdheden ook de volksgezondheid mede onder haar hoede heeft, had het aspect “gezondheid” moeten en kunnen worden gebruikt als weigeringsgrond.

Het is in dit verband ook onbegrijpelijk dat zowel wethouder Raaijmakers als ook de burgemeester zich niet herinnerden dat er ten aanzien van brieven van de provincie over de vergunningverlening in relatie tot gezondheidsaspecten inhoudelijke contacten waren met de provincie.

Contacten, zo blijkt nota bene uit de correspondentie, waarvoor de burgemeester zelf het initiatief nam.

Aan al dit handelen, of liever gezegd, het niet handelen, zal de gemeenteraad consequenties moeten verbinden. We spreken hier immers over het verlenen van vergunningen waarbij gezondheidsaspecten een rol spelen.

Het zal duidelijk zijn dat de RPP ook op dit onderdeel een motie van afkeuring zal indienen. Deze motie richt zich overigens op de leden van het huidige College die ook zitting hebben in het huidige College van B&W.

Spoor 4: rol gemeenteraad

Wij kunnen dit onderdeel van het rapport onderschrijven onder een heel belangrijke voorwaarde. Wij verwachten van de gemeenteraad dat de door ons ingediende motie over informatieverstrekking zonder meer wordt aangenomen.

Want zegt u nu zelf: kan de gemeenteraad haar rol zoals die onder spoor 4 is beschreven, wel waarmaken als de informatieverstrekking vanuit het gemeentehuis gebrekkig dan wel onvolledig is.

De woorden onder spoor 4 hebben geen enkele waarde als de gemeenteraad vandaag geen signaal afgeeft. Informatieverstrekking behoeft zich ook niet te beperken tot het geven van informatie als daar door de gemeenteraad om wordt gevraagd.

Om goed als gemeenteraad te kunnen functioneren zoals in dossiers als de geitenstal of bijvoorbeeld bij de nieuwe kwesties zoals de etagestal Zeelandsedreef en de glastuinbouw Hoevestraat verplichten in onze ogen het College zelf ook actief informatie te verstrekken.

Spoor 5: Procesbewaking rondom bijzondere dossiers

“het is niet ondenkbaar dat het weer kan gebeuren” concludeert de commissie. Een ernstige constatering, die helaas enkele maanden geleden al bewaarheid werd met de vergunning voor de eerste etagestal van Brabant die na een verbod op dit soort stallen in Landerd zal worden gebouwd.

De procesbewaking rondom dit dossier was niet goed. Er werden niet altijd verslagen van portefeuillehouders-overleggen gemaakt.

Maar…. ze worden, aldus de commissie, nog steeds niet gemaakt!

En we gaan er vanuit, zo blijkt uit de nieuwe rel rondom de glastuinbouw aan de Hoevestraat, dat dossiervorming en adequaat handelen in dossiers nog steeds geen gewoonte is op het gemeentehuis. De aanpak van dit probleem was zelfs in 2008 al geadviseerd door BMC.

Drie jaar nadat het College wisselde, met name vanwege de toen geldende bestuurlijke cultuur die het functioneren van het ambtelijk apparaat blijkbaar in de weg stond, is er niks veranderd en sleept Landerd zich van incident naar incident.

In dit verband wil ik nog even terug komen op de etagestal. Na de commotie over het bekend worden van de kwestie geitenstal heeft het College van B&W. ronduit beloofd ALLE dossiers nog eens goed tegen het licht te houden op politieke gevoeligheid, iets wat zonder meer geldt voor de dossiers van uitbreidingen van intensieve veehouderijen.

Dat was begin 2012. Nog geen half jaar later wordt de gemeenteraad geconfronteerd met het feit dat er een etagestal zal verrijzen, terwijl er al lange tijd sprake is van een verbod!!

Hoe is het mogelijk??

Het zwakke excuus van ambtelijk falen gaat niet op. Altijd is een College verantwoordelijk en zeker als dat College na de commotie rondom de geitenstal keihard toezegt lopende zaken in de gaten te houden en zo nodig in te grijpen.

Dit alles is voor ons reden om via een motie onze scherpe afkeuring uit te spreken over het handelen van dit College in kwesties rondom uitbreidingen en omzettingen van intensieve veehouderijen.

De belangen van de bevolking achten wij in de handen van dit College niet meer veilig.

Niet voor niets merkte voorzitter Meino Koning van Stichting Natuur & Milieu Landerd in een overleg met ons op dat er sinds het aantreden van dit nieuwe College aan de ongebreidelde groei van de intensieve veehouderij geen einde komt en dat gelukkig de RPP en PL samen een dam willen opwerpen.

Alleen een duidelijk en niet mis te verstaan signaal van de gemeenteraad kan het tij keren en wij roepen de gemeenteraad en in het bijzonder PL op om ons hierbij te steunen.

Spoor 6: overdracht dossier

Het is betreurenswaardig dat de overdracht van dit dossier van de oude naar de nieuwe portefeuillehouder niet voldoende was. Terecht merkt de commissie op dat dossieroverdracht de verantwoording is van zowel de oude als de nieuwe wethouder, waarbij ook een duidelijke rol is weggelegd voor de voorzitter van het College.

Gelet op zijn achtergrond, maar ook gelet op de letterlijke woorden van de burgemeester bij het verhoor dat er een wethouder aantrad op Ruimtelijke Ordening die al goed was ingewerkt en een grote specialist is, achten wij het toch niet onvoorstelbaar dat de heer van Dongen meer inhoudelijk van dit dossier op de hoogte was dan lijkt.

Toch wil de RPP wethouder van Dongen op dit spoor het voordeel van de twijfel geven.

Spoor 7: Verstrekking bouwvergunning

Het is voor de RPP duidelijk geworden dat het oude College alle kaarten had gezet op het weigeren van de bouwvergunning.

Nooit zullen we de vraag kunnen beantwoorden of dit ook zou zijn gelukt.

Discussies waren gaande, maar opdrachten om zaken in het College terug te brengen en ook het mandaatbesluit hiervoor in te trekken zijn nooit gegeven. Daarvoor had het oude College moeten zorgen.

Het is opmerkelijk dat niemand in het nieuwe College handelde in de geest van het oude College en nooit enige actie uit heeft gezet om de status van de bouwvergunning boven water te krijgen.

Van de burgemeester en van wethouder Raaijmakers die meegingen in de bewering dat de bouwvergunning als noodstop zou worden gebruikt had dat kunnen worden verwacht.

Ook op dit onderdeel is er dus sprake van falen.

Maar, zoals we reeds hebben opgemerkt, er was er ten tijde van verlening van de bouwvergunning al sprake van een duidelijk gemaakte fout om de milieuvergunning niet aan te grijpen om de stal tegen te houden.

Burgemeester, leden van de gemeenteraad,

Zoals ik al in mijn inleiding opmerkte staat de geloofwaardigheid van de gemeenteraad op het spel. Het – al dan niet bewust – niet verstrekken van essentiële informatie, het maken van ernstige fouten waarbij een directe relatie ligt met de volksgezondheid en ook het gegeven dat het morgen weer kan gebeuren – zie de vergunning etagestal – kan in de ogen van de RPP niet onbestraft blijven.

De gemeenteraad verliest elke vorm van zelfrespect als dit alles met veel woorden en weinig daden aan ons voorbij gaat.

Willy sloot zijn betoog af met een oproep aan de leden van de gemeenteraad om onze moties in overweging te nemen en zo nodig voorstellen te doen waarmee het noodzakelijke draagvlak kan worden verkregen.

U kunt de ingediende moties HIER inzien.

Helaas had de coalitie de gelederen al gesloten. Dit bleek eerder ook al uit uitspraken in de pers. De raadsleden van de coalitiepartijen stemden tegen onze moties.

Wij hadden een dergelijk stemgedrag van een paar partijen wel verwacht maar het viel ons toch tegen dat de raadsleden van Progressief Landerd (PL) ook tegenstemden.

Het was immers PL die in het verleden veel kritiek had op de gang van zaken, het was PL die het initiatief heeft genomen voor dit onderzoek en het was PL die de voorzittersrol op zich heeft genomen.

De conclusies in het rapport zijn bovendien zeer duidelijk.

Nu de gemeenteraad wordt gevraagd om een oordeel uit te spreken loopt men weg voor de verantwoordelijkheid.

De RPP is teleurgesteld.