Terugblik 2012 en verwachting 2013

Share

Het begin van een nieuw jaar is een goed moment om even stil te staan bij de politieke waan van de dag.

Wat heeft 2012 ons gebracht?
Voor de RPP was het bestemmingsplan voor het Kindcentrum het belangrijkste onderwerp.

Wij zijn geen voorstander van het plan om het Kindcentrum te bouwen op het voormalige Morgenzon terrein: het verkeerde gebouw op de verkeerde plek. Een grote meerderheid van de Zeelandse mensen vindt dat eigenlijk ook.

Toch bleven Progressief Landerd, CDA/Driekern en DS97 vasthouden aan dit plan, zelfs nadat de Raad van State het bestemmingsplan heeft aangehouden wegens de rammelende onderbouwing.

Verder heeft de rechter op de valreep gevonnist dat de overeenkomst voor de aankoop van de panden Kerkstraat 56a, 58 en 58a in het centrum van Zeeland nog steeds geldt. Het college van B&W wilde deze aankoop ongedaan maken maar de rechter staat dat niet toe. Men zal dus rekening moeten houden met de gevolgen van deze aankoop en de bijbehorende kosten.

Ons advies: kijk nog eens goed naar de plannen die er in 2010 al lagen.

Het buitengebied van Landerd komt op de tweede plaats op onze politieke agenda. Het bestemmingsplan buitengebied wordt momenteel geactualiseerd en er wordt een bestemmingsplan opgesteld voor het LOG Graspeel. Deze plannen hebben directe gevolgen voor allerlei zaken die de Landerdse burger direct raken: geuroverlast, vee-gerelateerde ziekten zoals MRSA en Q-koorts, de kwaliteit van ons landschap, de persoonlijke verhoudingen tussen burgers en agrariërs en het behoud van de economische mogelijkheden voor bedrijven binnen onze gemeente.

Een lastige mix van allerlei belangen.

De RPP vindt dat hierbij niet getornd mag worden aan de gezondheid van mensen. We wachten daarom met spanning af wat de uitslag is van lopende onderzoeken op dit gebied.

In de eerste helft van 2013 zal de gemeenteraad hierover belangrijke beslissingen nemen. Ook zal dan bekend worden welke lessen geleerd kunnen worden naar aanleiding van de bouwvergunning voor een geitenstal in het LOG Graspeel. De gemeenteraad is momenteel bezig met een enquête om inzicht te krijgen in dit dossier.

Op de derde plaats komen de woningbouw en de ontwikkeling van bedrijventerreinen.

Het gemeentelijk grondbedrijf is steeds meer een zorgenkindje met de potentie om een financiële molensteen te worden voor Landerd. Volgens de jaarrekening over 2011 heeft het gemeentebestuur totaal bijna 4,3 miljoen euro gereserveerd om tegenvallers binnen het grondbedrijf op te vangen.

De gemeente heeft voor de ontwikkeling van bedrijventerrein Voederheil 2 alleen al een bedrag van ruim 2,6 miljoen euro gereserveerd voor de verliesgevende ontwikkeling van dit bedrijventerrein.

Het college van B&W rekende hierbij met een uitgifteperiode voor de bouwpercelen tot 2016. De RPP denkt dat dit een volstrekt onrealistisch uitgangspunt is. We maken ons zelfs zorgen dat de bouwgrond in het plan nooit geheel uitgegeven zal worden.

De Provincie heeft toestemming gegeven om tot 2022 totaal 475 nieuwe woningen te bouwen in Landerd. Hiervan zijn 410 woningen al gereserveerd in bestaande vastgestelde bouwplannen. Op dit moment zijn er bouwplannen, van de gemeente en van andere ontwikkelaars, die in voorbereiding zijn. Denk hierbij aan woningbouw in het centrum van Schaijk, de locatie Schaijk West, maar mogelijk ook delen van het terrein van de huidige scholen in Zeeland.

Al met al claimen deze plannen véél meer nieuwe woningen dan de toegestane hoeveelheid. Er dreigt dus een forse overcapaciteit. De provincie heeft daarom al bezwaar gemaakt tegen de bouw van 25 extra woningen in het plan Schaijk West.

De RPP vindt het in ieder geval ongewenst om hierdoor in de toekomst overal verwaarloosde of braakliggende terreinen te creëren binnen de bebouwde kommen.

Wat verwacht de RPP voor 2013?
Het college van B&W sluit het jaar 2012 af met een tekort van 278.000 euro dat gedekt wordt uit de algemene reserves: er wordt een greep gedaan uit de Landerdse spaarpot. Dit zet de toon voor 2013.

Voor het Kindcentrum hopen wij dat de coalitiepartijen begin 2013 tot inkeer komen: het is nog steeds niet te laat.

We verwachten dat er in 2013 een goed bestemmingsplan voor het buitengebied wordt vastgesteld dat duidelijkheid schept voor de komende jaren.

Voor de toekomstige woningbouw hopen wij dat het college van B&W de Provincie kan overtuigen van de dringende noodzaak van voldoende plancapaciteit voor nieuwe woningen. Als dat niet lukt, verwachten wij opnieuw financiële tegenvallers.

Gezien de aanhoudende recessie en de slechte prognoses voor de woningbouw verwachten wij in 2013 helaas meer slecht nieuws over het gemeentelijk grondbedrijf.

In 2013 zal de Landerdse politiek zich ook gaan bezighouden met de toekomst als zelfstandige gemeente: nog meer efficiëntie en samenwerken of toch maar een samenvoeging?

In maart 2014 worden er opnieuw gemeenteraad verkiezingen gehouden. Nu lijkt dit nog ver weg maar dit betekent wel dat de politieke partijen eind 2013 zullen beginnen met de planning van hun verkiezingscampagnes.

De RPP verwacht dat 2013 daarom wel eens een politiek onrustig jaar kan worden.

Onze goede voornemens: zorgen voor stabiliteit en een goede basis voor een onzekere toekomst.