Verkiezingsprogramma

Share

De RPP wil in de bestuursperiode 2014 – 2018 de volgende speerpunten van beleid realiseren:

De toekomst van Landerd

Een herindeling onvermijdelijk. De forse decentralisatieplannen van de rijksoverheid en de vele affaires van de afgelopen jaren hebben ons duidelijk gemaakt dat de gemeente Landerd een maatje te klein is om de toekomstige uitdagingen goed aan te kunnen. Een herindeling is onvermijdelijk.

We willen ons daarom inzetten voor de volgende doelen:

 1. Meer samenwerking met andere gemeenten voor de korte termijn,
 2. De samenwerkingspartners kiezen met het oog op een toekomstige herindeling,
 3. De dialoog aangaan met de buurgemeenten,
 4. De gemeente Landerd herindelen.
De woningbouw

Landerd vergrijst. De komende tijd komt er steeds meer behoefte aan woningen die geschikt zijn voor ouderen. Verder moeten we zorgen dat onze jongeren ook in Landerd kunnen gaan wonen. Dit is heel belangrijk voor de leefbaarheid. De grondprijs moet marktconform zijn en we moeten bouwen voor de juiste behoefte.

We willen ons daarom vooral inzetten voor:

 1. De bouw van seniorenwoningen en zorgwoningen,
 2. Het toekomstbestendig maken van bestaande woningen,
 3. De bouw van betaalbare huizen voor de starters op woningmarkt.
De centrumplannen

We zijn 8 jaar geleden al begonnen met het opstellen van een centrumplan voor Zeeland. Vervolgens zijn we ook in Schaijk gestart.

We denken dat deze plannen enorm belangrijk zijn voor de toekomst van de Landerdse gemeenschap. Naast het behouden van het voorzieningenniveau is het stimuleren van de lokale economie en de verbetering van de leefbaarheid in de dorpen voor ons van groot belang.

De huidige coalitie heeft in de afgelopen 4 jaar helaas weinig vooruitgang geboekt. We willen daarom opnieuw de schouders eronder zetten om het volgende te bereiken:

 1. Ontwikkeling van het centrumplan Zeeland met MFC,
 2. Afmaken en uitvoeren van een goed en betaalbaar centrumplan voor Schaijk,
 3. Opstellen van een Integraal Dorpsontwikkelingsplan voor Reek.
Het verenigingsleven

Verenigingen zijn het smeermiddel van de gemeenschap. Een bloeiend verenigingsleven is belangrijk voor de leefbaarheid.

Ook een goede en betaalbare huisvesting is hierbij belangrijk: onze dorpshuizen hebben een belangrijke functie in het verenigingsleven, ze zijn de huiskamers van de gemeenschap.

Onze kinderen krijgen tegenwoordig steeds vaker te maken met overgewicht. Sport is een belangrijk middel hiertegen iets te ondernemen.  We zien ook dat de kwaliteit van overdekte accommodaties steeds slechter wordt. Denk hierbij aan de sporthal in Zeeland en de gymzaal in Reek.

We willen ons daarom inzetten voor:

 1. Stimuleren van vrijwilligerswerk,
 2. Goede sportvoorzieningen, met name voor de jeugd,
 3. Het harmoniseren van de voorzieningen.
De economie

De recessie heeft z’n gevolgen voor Landerd. De werkeloosheid loopt op en we zien steeds meer leegstand in de kernen en op de bedrijventerreinen.

Toch moeten we niet bij de pakken neerzitten. We willen daarom zorgen dat de inwoners van Landerd de komende periode kunnen blijven werken aan hun toekomst. We willen de rekening echter niet doorschuiven naar de Landerdse burgers en ondernemers.

We willen ons daarom inzetten voor:

 1. een aantrekkelijk vestigingsbeleid,
 2. het terugdringen van leegstand,
 3. een goede samenwerking met het bedrijfsleven,
 4. het benutten van de potentie van de Maashorst,
 5. lastenverlichting en minder regels.
Het voorzieningenniveau

Het voorzieningenniveau staat in onze dorpen al jaren onder druk. Door de recessie is dit nog erger geworden. Dit maakt dat we nog beter moeten opletten om het gewenste voorzieningenniveau in stand te houden en de maatschappelijke ontwikkelingen te volgen.

We willen ons daarom actief opstellen en onze speerpunten hierbij zijn:

 1. Centrumplannen die behoud en versterking van het voorzieningenniveau stimuleren,
 2. Passende huisvesting voor verenigingen,
 3. Ondersteunen van de nieuwe zorg coöperaties,
 4. Goed internet voor iedereen,
 5. Goede naschoolse opvang,
 6. Vraag gestuurde dienstverlening door de gemeente.
Kwaliteit van de leefomgeving

Na een roerige periode zien we het laatste jaar positieve ontwikkelingen in het buitengebied. De landbouw worstelt met allerlei bedreigingen voor de gezondheid van onze burgers. Duurzaamheid wordt steeds belangrijker.

We zien dat agrariërs investeren in hun bedrijf of stoppen. Dit heeft leegstand tot gevolg en meer burgers die zich vestigen in het buitengebied. Dit proces is al een tijdje gaande en zal voorlopig doorgaan.

We moeten daarom blijven zorgen voor een gemeente waarin goed gewoond, gewerkt en gerecreëerd kan worden. Hiervoor dient het groene karakter van Landerd versterkt te worden, historische gebouwen dienen gekoesterd te worden en duurzame ontwikkelingen moeten de ruimte krijgen. We willen dit bereiken door:

 1. Ruimtelijke plannen en regelgeving die wel ruimte bieden voor kwaliteitsverbetering en geen ruimte bieden aan ongewenste ontwikkelingen,
 2. Doelgericht vergunningen- en handhavingsbeleid,
 3. Goede recreatieve voorzieningen,
 4. Goed onderhoud van het gemeentelijk groen en de wegen.
Het sociale domein

De rijksoverheid heeft besloten om een aantal taken in het sociale domein te decentraliseren. Deze ontwikkelingen zorgen voor grote veranderingen in het takenpakket van gemeenten. Landerd heeft zich al aangesloten bij een regionaal samenwerkingsverband voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en zal zich ook voor de jeugdzorg en de uitvoering van de Participatiewet gaan aansluiten bij samenwerkingsverbanden.

Naast een organisatorische is dit ook een financiële uitdaging. Bij de decentralisaties heeft de rijksoverheid al forse bezuinigingen ingeboekt. De risico’s zijn dus groot.

Wij gaan ons inspannen voor:

 1. Een goede uitvoering van de nieuwe taken,
 2. Beperking van de organisatorische en financiële risico’s,
 3. Behoud van voldoende zeggenschap voor de burgers van Landerd.
Jeugd en jongeren

Alle bovenstaande onderwerpen zijn ook uitermate belangrijk voor de jeugd van Landerd. Om de kernen leefbaar te houden is het noodzakelijk dat er jongeren in Reek, Schaijk en Zeeland blijven wonen. Zij bepalen mede de identiteit van het dorp en dragen zorg voor het voortbestaan van de leefbaarheid. Door jongeren in het dorp te houden is het makkelijker de voorzieningen op peil te houden. Het ene versterkt het andere.

De stem van de jeugd is onmisbaar. Daarom treden wij met jongeren in Reek, Schaijk en Zeeland in contact om het volgende te bereiken:

 1. De wensen van de jeugd in kaart brengen,
 2. Behoefte en interesse peilen voor een jongeren(discussie)platform,
 3. Bouwen van voldoende starterswoningen.