Verkiezingsprogramma

Share

Het is NU OF NOOIT!

De RPP wil in de bestuursperiode 2018 – 2022 de volgende speerpunten van beleid realiseren:


De toekomst van Landerd

Onze dorpen goed achterlaten

De woningbouw

De centrumplannen

Het sociale domein

De Doe-democratie

De Leefbaarheid

De Economie

Een gezond buitengebied


De toekomst van Landerd

De RPP was in 2014 al duidelijk, een herindeling is onvermijdelijk.

De forse decentralisatieplannen van de rijksoverheid hebben ons duidelijk gemaakt dat de gemeente Landerd een maatje te klein is om de toekomstige uitdagingen goed aan te kunnen.

Wat vindt de RPP over het vormen van een nieuwe gemeente van belang:

 1. SAMEN met de gemeente Uden een nieuwe gemeente vormen, met groeimogelijkheid naar de Maashorst gemeente;
 2. dat de Landerdse dorpen hun identiteit kunnen waarborgen in de vorming van de nieuwe gemeente;
 3. op basis van gelijkwaardigheid een nieuwe gemeente gevormd gaat worden;
 4. dat de burgers zich moeten kunnen uitspreken over het resultaat van de onderhandelingen.


Voorwaarden voor een burgerbevraging is, dat dit serieus en met kwaliteit moet gebeuren.
Onze dorpen goed achterlaten

Het voorzieningenniveau staat in onze dorpen al jaren onder druk.

Door vergrijzing, internetwinkels en sociaal maatschappelijke veranderingen, ontstaan negatieve effecten voor scholen, verenigingen en ondernemers.

Dit maakt dat de gemeente Landerd actief beleid moet voeren waarbij deze negatieve effecten omgebogen worden naar uitdagingen en nieuwe kansen.

De RPP stelt zich actief op en onze speerpunten hierbij zijn:

 1. Een discounter zoals een Aldi op Reek-Zuid;
 2. een heldere visie over de veranderende dorpscentra, voor zowel het religieus en cultureel erfgoed, het gemeentelijk vastgoed en de lokale ondernemers.

De woningbouw

De vitaliteit en aantrekkelijkheid van onze dorpen is belangrijk voor zowel jeugd als voor ouderen. Zoveel mogelijk in je eigen dorp kunnen blijven wonen ziet de RPP als een opgave.

De vraag naar levensbestendige woningen wordt steeds groter. Landerd moet met de woningbouwcorporaties voorzien in de behoefte naar betaalbare huurwoningen voor starters, alleenstaanden, jongeren en senioren. Er dienen strakke prestatieafspraken met corporaties en projectontwikkelaars te zijn die continu worden gemonitord.

De RPP gaat voor een woonvisie die inspeelt op de huidige en de toekomstige behoefte.

Al jaren zetten wij ons in voor:

 1. Een goed aanbod van betaalbare huur- en koopwoningen voor de starters en ouderen;
 2. het opstellen van een actuele Woonvisie, die meer inspeelt op de behoefte van onze inwoners;
 3. goede prestatieafspraken met woningcorporaties en projectontwikkelaars;
 4. het toekomstbestendig en duurzaam maken van bestaande woningen;
 5. afstemming grondprijzen per dorpskern.

De centrumplannen

Deze plannen zijn belangrijk voor de toekomst van de Landerdse gemeenschap. Naast het behouden van het voorzieningenniveau is het stimuleren van de lokale economie en het verbeteren van de leefbaarheid in de dorpen van groot belang.

De schouders moeten er nu echt onder! We gaan het volgende realiseren:

 1. Ontwikkeling van het centrumplan Zeeland;
 2. Goede invulling geven aan het centrumplan van Schaijk;
 3. Uitvoeren van het Dorpsontwikkelingsplan van Reek.

Het sociale domein

De rijksoverheid heeft besloten om een aantal taken in het sociale domein te decentraliseren. Deze ontwikkelingen hebben gezorgd voor grote veranderingen in het takenpakket van de gemeente. Landerd heeft zich al aangesloten bij regionale samenwerkingsverbanden.

Naast een organisatorische is dit ook een financiële uitdaging. Bij de decentralisaties heeft de rijksoverheid al forse bezuinigingen ingeboekt. De risico’s zijn dus groot.

De RPP gaat voor:

 1. Uitgave van geld voor het sociaal domein waarvoor het bedoeld is;
 2. goede zorg voor kwetsbare ouderen thuis;
 3. goede ondersteuning bij de wirwar aan regels;
 4. steun aan de zorg coöperaties;
 5. maatwerk bij armoedebestrijding;
 6. op de kaart zetten van Jeugdzorgdorp Reek.

De Doe-democratie

De samenleving verandert en de democratie verandert mee. Er ontstaan nieuwe verbindingen tussen markt, overheid en samenleving. Steeds vaker wordt een beroep gedaan op de kracht van de Landerdse gemeenschap. We willen die kracht beter gaan benutten.

Als we het er allemaal over eens zijn dat actieve bewoners zelf meer kunnen en moeten doen in de dorpen en straten, dan moeten we daar ook ruimte voor creëren. Daar zijn nieuwe spelregels voor nodig in de vorm van buurtrechten.

De RPP wil:

 1. Beleid voor buurtrechten opstellen;
 2. burgerinitiatieven zowel financieel als organisatorisch ondersteunen.

De Leefbaarheid

Verenigingen zijn het smeermiddel van de gemeenschap. Een bloeiend verenigingsleven is belangrijk voor de leefbaarheid.

Ook een goede en betaalbare huisvesting is hierbij belangrijk: onze dorpshuizen hebben een belangrijke functie in het verenigingsleven, ze zijn de huiskamers van de gemeenschap. Ook toekomstbestendige sportaccommodaties zijn een vereiste.

Verder is goed onderwijs belangrijk om onze kinderen een goede toekomst te bieden.

Onze prioriteit is:

 1. Een dorpshuis/sporthal op een locatie die Zeeland wil;
 2. duurzame en toekomstbestendige buiten- en binnensport in Landerd;
 3. een multifunctionele sport en spel accommodatie realiseren op het Achilles terrein in Reek;
 4. stimuleren en ondersteunen van vrijwilligerswerk;
 5. beleid maken voor de ondersteuning van vrijwilligers bij hun inzet om een veilig sport en spelklimaat te creëren;
 6. cultuureducatie op scholen ondersteunen (bijvoorbeeld muziekles terug op school).

De Economie

De economie trekt weer aan, er ontstaat steeds meer werk en we zien dat ondernemers investeringen doen en dat de burger meer geld te besteden heeft.

De huidige markt vraagt door nieuwe technieken en veranderende maatschappelijke bewegingen om ander beleid en visie, daarbij willen we de rekening niet doorschuiven naar de Landerdse burgers en ondernemers.

Voor een ondernemend Landerd is het volgende nodig:

 1. Een aantrekkelijk vestigingsbeleid en het actief invullen van de bedrijventerreinen Reek Zuid en Voederheil;
 2. op het gemeentehuis een grondhouding van ‘ja mits’ i.p.v. ‘nee tenzij’;
 3. het benutten van de potentie van de Maashorst;
 4. lastenverlichting en minder regels voor burgers en bedrijven.

Een gezond buitengebied

Na een roerige periode zien we het laatste jaar positieve ontwikkelingen in het buitengebied. De landbouw worstelt met allerlei bedreigingen voor de gezondheid van onze burgers. Duurzaamheid wordt steeds belangrijker.

We zien dat agrariërs investeren in hun bedrijf of stoppen. Dit heeft zowel schaal vergroting als leegstand tot gevolg en zien steeds meer burgers die zich vestigen in het buitengebied.

Dit proces is al een tijdje gaande en zal voorlopig doorgaan.

We moeten daarom blijven zorgen voor een gemeente waarin goed gewoond, gewerkt en gerecreëerd kan worden. Hiervoor dient het groene karakter van Landerd versterkt te worden, historische gebouwen dienen gekoesterd te worden en duurzame ontwikkelingen moeten de ruimte krijgen. We willen dit bereiken door:

 1. Ruimtelijke plannen en regelgeving die wel ruimte bieden voor kwaliteitsverbetering en geen ruimte bieden aan ongewenste ontwikkelingen;
 2. Doelgericht vergunningen- en handhavingsbeleid;
 3. Goede recreatieve voorzieningen;
 4. Goed onderhoud van het gemeentelijk groen en de wegen.