Verslag StAB kindcentrum Zeeland openbaar

Share

Op 20 december jl. heeft de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening (StAB) verslag uitgebracht aan de Raad van State over het bestemmingsplan Kindcentrum Zeeland. StAB blijkt zeer kritisch over de onderzoeken die ten grondslag liggen aan het bestemmingsplan.

De RvS heeft de stichting gevraagd advies uit te brengen over de gevolgen van het plan in relatie tot de schorsing van het bestemmingsplan en de gerechtelijke beroepsprocedure.

In het verslag wordt o.a. het volgende vastgesteld:

Parkeren

Men stelt vast dat er onvoldoende rekening is gehouden met de parkeervraag van werknemers en omwonenden in het plangebied. Het is onduidelijk of er voldoende parkeervoorzieningen kunnen worden aangeboden aan de zijde van de Kerkstraat.

Nader onderzoek is noodzakelijk.

Bij het volledig benutten van de bouwmogelijkheden zal onvoldoende nieuwe parkeerruimte kunnen worden gecreëerd in het plangebied. intensivering van de ruimte voor parkeren is nauwelijks mogelijk. Uit de verrichte parkeeronderzoeken blijkt onvoldoende dat er buiten het plangebied (op loopafstand) voldoende parkeerruimte beschikbaar is om de totale parkeervraag op te vangen.

Een groter onderzoeksgebied zal moeten worden beschouwd.

Het Morgenzon terrein heeft de laatste 5 jaar gebruikt als parkeerterrein (105 parkeerplaatsen). Op zaterdagen en koopavonden zijn in de omgeving onvoldoende parkeervoorzieningen beschikbaar. Een dubbelgebruik van de parkeerplaatsen is niet zonder meer mogelijk. Ook is niet onderbouwd dat de scholen alleen een lokale functie hebben.

Een nadere onderbouwing is noodzakelijk.

In de parkeeronderzoeken is geen rekening gehouden met de bezoekers van de mogelijk gemaakte scholen en de voorschoolse opvang en is het aanbod op het kerkplein te hoog ingeschat.

Omdat een nader parkeeronderzoek noodzakelijk is, kan pas daarna berekend worden hoeveel extra verkeersbewegingen kunnen worden verwacht en langs welke routes die verkeersbewegingen zich zullen voordoen.

Geluid

Bij een aantal woningen aan de Schoolstraat wordt niet voldaan aan de van toepassing zijnde richtafstand van 30 meter. Het akoestisch onderzoek was niet volledig. men verwacht grotere overschrijdingen van de norm die volgens StAB lager moet zijn dan de gehanteerde norm. Verder valt niet uit te sluiten dat de geluidsniveaus in de praktijk hoger uitvallen dan berekend. Onduidelijk is ook wat de gevolgen zijn van de verkeersbewegingen op de geluidsbelasting.

Uitzicht en privacy

Realisatie van het plan kan leiden tot een sterke beperking van het uitzicht van appellanten aan de Schoolstraat. Ook kan mogelijk zicht vanuit de geprojecteerde bouwmassa leiden tot invloed op de privacy van appellanten, zowel binnen als buiten. Gelet op de functie kan de privacy zowel overdag als ‘s-avonds worden aangetast.

Het verslag van StAB kunt u HIER inzien.

Het verslag van StAB is voor de RPP zeer verontrustend. Opnieuw wordt bevestigd dat er grote fouten zijn gemaakt bij de keuze van deze locatie voor de nieuwe school.

Het is echter zo dat de Raad van State in eerste instantie haar afwegingen zal moeten maken en een uitspraak zal doen over het bestemmingsplan. Pas daarna is de Landerdse politiek weer aan zet…