vragen bouwvergunning geitenstal Langstraat 4

Share

Naar aanleiding van de berichtgeving in het Brabants Dagblad heeft de RPP vragen gesteld aan het college van B&W.

De RPP is flink geschrokken van de berichten: hoe heeft dit zomaar kunnen gebeuren terwijl er een bouwverbod van kracht is?

Hieronder onze vragen aan het college van B&W:

Vraag 1:
Is het juist dat op 14 december 2009 een algehele bouwstop voor geitenhouderijen is afgekondigd?

Vraag 2:
Is op 19 maart 2010 met onmiddellijke ingang een verbod op megaveehouderijen afgekondigd?

Vraag 3:
Op welke datum is de bouwvergunning door Smits Langstraat 4 aangevraagd?

Vraag 4:
Is het juist dat het vorige College m.b.t. aanvragen Bouwvergunningen geiten houderijen het beleid hanteerde om al deze bouwvergunningen aan te houden i.v.m. de gezondheids discussie rond de Q koorts?

Vraag 5:
Heeft het huidige College t.a.v. punt 4 nieuw beleid ontwikkeld. Zo ja, waarom?

Vraag 6:
Op welk moment heeft het college de gemeente raad over deze beleidswijziging (op een politiek zeer gevoelig dossier) geïnformeerd?

Vraag 7:
Indien u geen nieuw beleid heeft ontwikkeld, hoe is het dan mogelijk dat op 27 april 2010 door U toch een bouw vergunning is verleend voor Smits Langstraat 4?

Vraag 8:
Was er sprake van mandatering van een ambtenaar?

Vraag 9:
Was de ambtenaar die de bouwvergunning heeft ondertekend daartoe bevoegd conform de vastgestelde mandaatregeling van de gemeente Landerd. Zo ja, wie heeft dan in feite besloten om de vergunning te verlenen. De ambtenaar, de wethouder of het College?

Vraag 10:
Ligt aan het verlenen van deze vergunning een College besluit ten grondslag?

Vraag 11:
Wist de Provincie dat deze vergunning verstrekt zou worden door het College?

Vraag 12:
Is deze vergunning conform de geldende regels gepubliceerd in de Arena en is de inspraak conform de geldende regels verlopen?

Vraag 13:
Was er sprake van een reguliere bouwvergunning of van een uitgebreide voorbereidingsprocedure (een zogenaamd projectbesluit procedure)?

Vraag 14:
Is het niet zo dat bij een projectbesluit procedure, de Provincie en de inspectie Vrom, expliciet vooraf dient te worden geconsulteerd ? Is dit gebeurd?

Vraag 15:
Op welk moment heeft het College de raad geïnformeerd over bovenstaande gang van zaken?

Vraag 16:
Kan de vergunning ongedaan gemaakt worden door het College of de Provincie en wat zijn de risico’s en de gevolgen indien het College de vergunning intrekt?

Vraag 17:
Waarom heeft het College november 2010, bij het verzoek om uitbreiding van bouwblokken, verzuimd om de raad expliciet te informeren over het feit dat het bij Langstraat 4, om een geitenhouderij ging (met problemen van dien) waar een provinciaal bouwverbod van kracht was?