Vragen over de Reekse Witte Molen

Share

De RPP heeft het college van B&W gevraagd strenger op te gaan treden tegen het verval van de Reekse molen. Het is ons al jaren een doorn in het oog dat noodzakelijk onderhoud niet meer wordt uitgevoerd aan dit rijksmonument. De molen is in verval.

RPP raadslid Harold van den Broek heeft het college van B&W gevraagd gebruik te gaan maken van al haar wettelijke bevoegdheden om zo een eind te maken aan deze situatie:

Vragen RPP aan het college van B&W over de verwaarlozing van de Reekse Witte molen

Al jaren ergert de RPP zich aan de verwaarlozing van de Reekse Witte molen, ook bekend als de Hellemolen. Onze ergernis wordt gedeeld door veel mensen die wij spreken.

De Reekse Witte molen heeft een groot cultuur historische waarde (Rijksmonument) voor onze omgeving en is tot in de verre omtrek een bekend herkenningspunt, al meer dan 180 jaar. De huidige eigenaar biedt de Reekse Witte molen al jaren te koop aan, maar vraagt in onze ogen een absurd hoge prijs voor dit Rijksmonument. Hij pleegt bovendien al jaren geen onderhoud. Dit heeft tot gevolg dat belangstellenden afhaken, mede gezien de zeer hoge herstelkosten.

Ik heb als raadslid meerdere malen wethouder Tindemans aangesproken op de slechte staat en veiligheid van en rondom onze Reekse Witte molen en verzocht om acties te ondernemen.

De wethouder heeft aangegeven gesprekken te hebben gevoerd met de eigenaar. De eigenaar zou niet in een financiële positie verkeren om de Witte Molen naar behoren te onderhouden.

Daarbij heb ik haar aangesproken om de eigenaar met een dwangsom te verplichten om de Reekse Witte Molen naar behoren te laten onderhouden, deze maatregel zou volgens de wethouder geen mogelijkheid zijn omdat de gemeente de eigenaar van een Rijksmonument niet kan verplichten tot onderhoud.

De aftakeling van de Reekse Witte molen wordt steeds erger en de RPP is van mening dat het nu zover is dat de gemeente Landerd moet ingrijpen.

Het wordt volgens ons tijd dat de gemeente al haar bestuurlijke en juridische machtsmiddelen gaat inzetten.

Wij hebben ons verdiept in de mogelijkheden die een gemeente heeft als het gaat om de handhaving van noodzakelijk onderhoud aan een Rijksmonument. Naar aanleiding van de informatie op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de jurisprudentie in dit kader komen wij tot de conclusie dat de gemeente Landerd veel harder kan gaan optreden tegen de eigenaar van het pand om zo het noodzakelijke onderhoud af te dwingen.

Buiten het feit of een eigenaar wel of niet in een goede financiële positie verkeerd, het ontslaat hem niet tot het plegen van onderhoud, hierbij wordt met name gewezen op het feit dat het onderhoud al jarenlang achterwege is gebleven, waardoor er wel degelijk sprake is van passieve verwaarlozing (Zie bijgevoegde bronnen voor onze argumentering).

De RPP heeft de volgende vragen aan het college van B&W:

1. Is uw college bereid om gebruik te maken van alle bestuurlijke en juridische mogelijkheden om het noodzakelijk onderhoud van de Reekse Witte molen af te dwingen?

2. Is uw college het eens met onze argumentatie dat de gemeente harder kan optreden door middel van het opleggen van een dwangsom om zo het noodzakelijke onderhoud aan de Reekse Witte molen af te dwingen?

3. Gaat uw college dit instrument actief op korte termijn inzetten voor het behoud van de Reekse Witte molen?

4. Wethouder Tindemans heeft toegezegd dat als ze handvaten zou hebben, ook tot harde acties zou overgaan, we verzoeken dan ook dringend om deze gedane toezegging na te komen en vernemen graag van u welke acties u op korte termijn gaat ondernemen.

Raadslid Harold van den Broek

Namens fractie RPP